Jdi na obsah Jdi na menu

GDPR

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ[*]

 

v souvislosti s členstvím v oddílu/klubu

 

____Roller Team Stars Praha_________________________________ (dále jen SK/TJ)

 

SK/TJ tímto informuje své členy, že za účelem své spolkové činnosti zpracovává jejich níže uvedené osobní údaje.

 

1jméno a příjmení,

2datum narození,

3adresu místa pobytu,

4u cizince také adresu místa, kde se převážně zdržuje a státní občanství,

  1. rodné číslo.

(dále jen „Osobní údaje“)

Do spolkové činnosti, při níž jsou osobní údaje zpracovávány, patří zejména výkon sportovní činnosti (např. účast na soutěžích), evidence členské základny SK/TJ, plnění členské povinnosti vůči střešním sportovním organizacím a sportovním svazům, podávaní žádostí o dotace, granty, vyřizování pojištění apod.

SK/TJ dále informuje, že uvedené Osobní údaje o členech budou zpracovávány a uchovávány až po dobu 10 let po ukončení jejich členství. V případech, kdy jsou osobní údaje součástí historických, sportovních a obdobných dokumentů dokládajících činnost dané SK/TJ (např. kroniky, síně slávy, výkazy výsledků soutěží apod.), budou uchovávány po celou dobu existence SK/TJ.

SK/TJ, při plnění svých členských povinností vůči organizacím, kde je SK/TJ sdružena, předává Osobní údaje o svých členech těmto subjektům:

·příslušným sportovním svazům,

·České unii sportu, z.s. (ČUS),

·příslušnému Okresnímu sdružení ČUS a Servisním centrům sportu ČUS,

a to za účelem

·vedení evidence členské základny sportovního svazu na základě jeho vnitřních předpisů, provozování sportovní činnosti a identifikace na soutěžích,

·vedení evidence členské základny ČUS na základě jejích vnitřních předpisů.

 

Osobní údaje mohou být rovněž předávány příslušným orgánům státní správy a samosprávy (obce a kraje) a to především při podávání žádostí o dotace, granty apod.

SK/TJ upozorňuje, že v případě, kdy zájemce o členství v SK/TJ výše uvedené Osobní údaje pro účely spolkové činnosti neposkytne, nemůže se stát jejím členem.

Jestliže člen poskytne SK/TJ pro usnadnění komunikace své telefonní číslo a/nebo email, budou tyto zpracovávány a uchovávány po dobu jeho členství v SK/TJ.

Člen je srozuměn se svým právem:

·mít přístup ke svým Osobním údajům (dle čl.15 Nařízení),

·požadovat jejich opravu (dle čl. 16 Nařízení),

·na výmaz Osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud jsou dány důvody podle čl. 17 Nařízení,

·na omezení zpracování Osobních údajů v případech dle čl. 18 Nařízení,

·na přenositelnost údajů v případech stanovených v čl. 20 Nařízení,

·podat proti Správci údajů stížnost podle čl. 77 Nařízení.

 

 

 

[*] Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)